محصولات  اتصالات كمربندی انشعاب
کمربند انشعاب 1.2 × 20
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر (مقاوم U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ)
واشر آّب بند : لاستیک EPDM
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 25
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ)
واشر آّب بند : لاستیک EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 32
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ)
واشر آّب بند : لاستیک EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 32 
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ)
واشر آّب بند : لاستیک EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 40
جنس بدنه : پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ)
واشر آّب بند : لاستیک EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 40
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ)
واشر آّب بند : لاستیک EPD
افزودن به سبد خرید

کمربند انشعاب 3.4 × 40
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ (
واشر آّب بند : لاستیک EPD

افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 50
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 50
جنس بدنه : پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ)
واشر آّب بند : لاستیک EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 50
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 63
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 63
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 63
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 1 × 63
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD

افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 2 × 63
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD


افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 75
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 75
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD

افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 75
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD

افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 1 × 75
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 2 × 75
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم (U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD

افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 90
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 90
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 90
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 1 × 90
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 2 × 90
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 110
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 110
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 110
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 1 × 110
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 2 × 110
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 125
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1/2 × 125
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 125
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 1 × 125
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 2 × 125
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1 × 160
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 × 160
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3.4 × 160
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 1.2 1 × 160
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 3 × 160
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
کمربند انشعاب 2 × 160
جنس بدنه :پلی پروپیلن کو پلیمر مقاوم
(U.V)
جنس پیچ : آهن گالوانیزه (ضدزنگ )
واشر آّب بند : لاستیک
EPD
افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب لوله بسپار می باشد